——— Desert Of Time

© 時の砂漠 | Powered by LOFTER

[ Waifu2x ] --- Waifu2x相关网站 及 使用说明

Waifu2x相信不用我说了,现在已经人尽皆知的二次元图片&视频放大降噪工具

当初最开始出现在中国圈子视野里大概是在 Dwing吧的一个介绍贴。博主也是最早接触到这个工具的人之一,但是博主并不精通里面的构造。而且也更没想到这个工具在日后会如此火爆。我想作者也没想到。


废话不多说,放一些链接,自己备用:


Lua版(原版)(waifu2x)

官网&说明 :https://github.com/nagadomi/waifu2x

下载&更新 :https://github.com/nagadomi/waifu2x/releases


Windows版(waifu2x-caffe,作者:lltcggie)

官网&说明:https://github.com/lltcggie/waifu2x-caffe

下载&更新:https://github.com/lltcggie/waifu2x-caffe/releases


图形界面版(也是windows版,作者:_koroshell):

http://inatsuka.com/extra/koroshell/


在线版(Lua版在线Demo)

http://waifu2x.udp.jp/


VC++移植版(waifu2x-converter-cpp):

https://github.com/WL-Amigo/waifu2x-converter-cpp


python版

https://marcan.st/transf/waifu2x.py


GPU/CPU 算法优化(原理):

http://int.main.jp/txt/waifu2x.html


神经网络算法论文(waifu2x的雏形):

https://arxiv.org/abs/1501.00092---------------------------------

插件类 (视频相关)

Waifu2x Avisynth Plugin (Waifu2x 对 AVS 的插件):

使用说明&下载:http://waifu2x-avisynth.sunnyone.org

Github下载:https://github.com/sunnyone/Waifu2xAvisynth


VapourSynth - Waifu2x (Waifu2x 对 VS 的插件)

官网说明:https://github.com/HomeOfVapourSynthEvolution/VapourSynth-waifu2x-opt

下载更新:https://github.com/HomeOfVapourSynthEvolution/VapourSynth-waifu2x-opt/releases

NMM分流:https://www.nmm-hd.org/newbbs/viewtopic.php?p=13122


---------------------------------------------------

应用:

1,处理图片:

图片放大,建议使用GPU加速(CUDA)。速度提升巨大(GPU并行计算核心数远远大于CPU)。不过要使用GPU加速的话,需要安装CUDA支持库。

可以参考视频:http://www.bilibili.com/video/av10738750/


2,处理视频:

如果要放大+降噪视频的话,可以考虑上述两个视频处理类插件,这是最好的方法。插件类的教程在相应的官网上都是有说明的。不过对英文和日文有一定要求。

当然还有一个土办法,就是拿视频用视频软件来分割成帧,然后对每一帧进行Waifu2x放大降噪处理,当然Waifu2x有批处理功能,直接拖入文件夹即可。由于处理量巨大,所以不推荐。但应急使用还是可行的。也适合初学者。该土方法可参考视频:http://www.bilibili.com/video/av11051098/
 
热度(1)
 
回到顶部